جراح پلاستیک و زیبائی

تزریق چربی

حجم سازی در صورت توسط تزریق چربی

تزریق چربی با هدف تصحیح فرورفتگیها و کاهش حجم برخی نقاط صورت ، ناشی از انعطاف پوست و افت تدریجی توده های چربی طبیعی حاضر در آن در سنین جوانی ، توسط پیوند سلولهای چربی خود شخص انجام می پذیرد. هدف از حجم سازی صورت ، بازگشت تا حد ممکن صورت به حالت پری و طراوت گونه ها که یکی از ویژگیهای دوران جوانی است میباشد.

تزریق چربی

پیوند سلولهای چربی :

قابلیت حجم سازی بالا ، خودسان بودن آنان و دوام دراز مدت سلولهای چربی پیوند خورده ، در برخی موارد ، این گزینه را در مقابل تزریق مواد پر کننده خارجی صورت در اولویت قرار می دهد. سلولهای چربی از ناحیه‌ شکم یا باسن مکش شده ، به نحوه خاصی آماده گردیده ( جداسازی از خون و ناخالصیها ) و به نواحی لازم در صورت تزریق می شوند. میزان تزریق در هر جلسه محدود می باشد چرا که جهت خونرسائی کافی به سلولهای جابجا شده و زنده ماندن آنها ، میزانشان نباید از حدی تجاوز کند. در غیر اینصورت ، عدم خونرسائی کافی به سلولها موجب مرگ انبوه آنها ، التهاب ، ترشحات موضعی و سر انجام از بین رفتن کل سلولهای پیوند شده می گردد.

محل بخیه‌ های تزریق چربی :

۲ بخیه بسیار کوچک ۳ تا ۴ میلیمتری جهت برداشت سلولها ( در ناف یا در باسن )  و ۳ سوراخ ۱ میلیمتری در هر طرف صورت جهت تزریق یکسان سلولها ایجاد میشوند.

درد ناشی از تزریق چربی :

آستانه درد و قابلیت تحمل آن در اشخاص بسیار متفاوت میباشد ولی بطور کل میزان درد ناشی از این عمل پائین به حساب می آید که آن هم عمدتا در ناحیه برداشت ( شکم یا باسن ) محدود می گردد. در ناحیه صورت ، بیش از درد ، احساس پری و سنگینی بدلیل تورم بعد از عمل وجود دارد که آن هم طی چند روز از بین می رود.‌

ارزیابی تزریق چربی :

بدلیل  بروز ترشحات و تورم  پس از عمل ، نتیجه جراحی فقط پس از شش تا نه ماه قابل ارزیابی میباشد. بطور متوسط  ، ۳۰٪ حجم سلولهای پیوند خورده در طول شش ماه بعد از عمل جذب می شوند. درصورت لزوم و توجیه ، بخصوص با در نظر گرفتن عواقب یک جراحی مجدد نسبت به بهره های آن ، انجام عملی ثانوی میتواند عیبهای کوچک باقیمانده را تصحیح نماید.

تزریق چربی

تحولات صورت پس از تزریق چربی :

همانند تمامی نسوج بدن ، ناحیه صورت نیز پس از عمل جراحی تحولات طبیعی خود را ادامه میدهد. این تحولات شامل انعطاف پوست آن و تغییر حجم زیر جلدی در صورت نوسانات وزنی میباشند.

عواقب احتمالی ناشی از تزریق چربی :

عواقب استثنایی :

حوادث ناگوار بر اثر اتفاقات غیر قابل پیش‌ بینی ناشی از بیهوشی که در رابطه با حساسیت به مواد تزریق شده میباشد.

عفونت که نیاز به تخلیه دمل حاصله همراه با درمان داروئی ‌دارد.

عواقب نادر :

بروز توده های سلول چربی در زیر پوست صورت که احتمال آن با بکار بردن فنیت صحیح و خاص اینگونه عملها بسیار نادر می باشد.

بروز پستی و بلندیهای نسبی در پوست ناحیه مکش شده و یا تشدید آنها در صورت وجود آنها پیش از عمل. این پیامد مربوط به کیفیت پوست ، قابلیت انقباض آن پس از کاهش حجم زیرجلدی و همچنین حجم کل چربی مکیده شده میباشد که البته در چنین عملی غالبا بسیار ناچیز می باشد.

عواقب معمول :

تحلیل و جذب حد متوسط  ۳۰٪ از حجم کل پیوند شده پس از شش ‌ماه که جهت جبران آن در ابتدا میزان کمی بیشتری سلول تزریق می گردد.

افت نسبی سلولهای تزریق شده به نواحی پائینتر از محل اولیه تزریق آنها.

اختلالات حسی ( کم حسی ، بی حسی ، پر حسی )  در نواحی عمل شده که بتدریج از بین می روند.

نیاز به عملی مجدد جهت تصحیح نتیجه به دلیل تحولات موضعی که باعث جذب کمتر یا بیشتر از حد متوسط مذکور سلولها شده و منجر به حدی عدم تقارن میگردد.  لزوم این عمل پس از جذب کامل تورم پس از عمل یعنی شش ماه پس از انجام جراحی اول برآورد میشود.