ماموپلاستی

ماموپلاستی

ماموپلاستی کاهش سینه‌ ها منظور از ماموپلاستی کاهش سینه ‌ها ، کاهش حجم و تغییر شکل با حذف غده ، چربی و پوست مضاعف آنها می باشد. روشهای گوناگونی جهت چنین کاهشی وجود داشته که هر یک مزایا و محدودیت های  خود را در برمیدارد. انتخاب مناسب ترین روش بستگی به سوابقتان و ویژگی های […]